Käyttöehdot Recright -videorekrytointipalvelun käyttäjälle hakijana

Johdanto

Tervetuloa Recright Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) Recright -palveluun (jäljempänä ”Palvelu”). Mahdollinen työnantaja (jäljempänä ”Työnantaja” tai ”Toimeksiantaja”) on kutsunut sinut jättämään hakemuksen Työnantajalle, tai sinut kutsuttu haastatteluun Recright -palvelulla. Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) liittyen sinun Recright palvelun käyttöön. Sinun kannattaa tutustua huolellisesti näihin käyttöehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun käytön aloittaminen on osoitus näiden Käyttöehtojen hyväksymisestä.

Palvelun käyttö

Voit käyttää palvelua, jos olet vähintään 18-vuotias. Palvelun käyttö on kielletty alle 15-vuotiailta. Niiden henkilöiden, jotka ovat 15 – 17 vuotiaita tulee saada vanhemman tai huoltajan lupa. Kukin Käyttäjä käyttää palvelua yksityishenkilönä eikä voi solmia Palvelun käyttöä koskevaa sopimusta yrityksen tai toiminimen lukuun. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, jonka avulla täytät työpaikkahakemuksen tai johon saat kutsun osallistua haastatteluun. Jätät hakemuksen oma-aloitteisesti täyttämällä hakemuslomaketiedot, sekä lähettämällä hakemustiedot Työnantajan nähtäväksi. Osallistut haastatteluun avaamalla henkilökohtaisen linkin sähköpostissasi. Vastaat siitä, että videohaastattelun henkilökohtainen kutsulinkkisi pysyy luottamuksellisena, etkä lähetä sitä edelleen kolmansille osapuolille. Sinä kannat vastuun henkilökohtaisen linkkisi käytöstä. Ilmoitat välittömästi Palveluntarjoajalle, mikäli epäilet että linkkisi on päätynyt kolmannen osapuolen haltuun. Sinä vastaat omien tietojesi täsmällisyydestä palvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta rajoittaa tai lopettaa käyttöoikeutesi milloin vain, jos on syytä epäillä henkilökohtaisen linkkisi väärinkäyttöä tai muusta syystä.

Oikeutesi ja velvollisuutesi

Vastaat itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Palvelun käyttäjille. Olet vastuussa itse omien päätelaitteitesi tietoturvasuojauksista. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sinun aineiston tuhoutumisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Hyväksyt ja vahvistat, että:

  • vastaat Palveluntarjoajalle siitä, että lähettämäsi aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
  • olet toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
  • aineisto on omaasi ja sinulla on rajoitukseton oikeus lähettää aineisto Palveluntarjoajalle ja työnantajalle
  • aineisto ei sisällä salassa pidettäviä tai muita tietoja joita sinulla ei ole oikeutta ilmaista sekä että aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijän- tai muita aineettomia oikeuksia. Korvaat Palveluntarjoajalle kaikki kolmannen osapuolen esittämistä sinun aineistoon perustuvista vaatimuksista johtuvat vahingot ja kustannukset: ja
  • nimenomaan hyväksyt, että Palveluntarjoaja välittää lähettämäsi aineiston ja tuottamasi sisällön työnantajalle ja että työnantajat saavat korvauksetta käsitellä aineistoa Palvelun yhteydessä;
  • et tuota tai kehitä palveluja tai tuotteita tähän palveluun perustuen, et kopioi tai toista mitään osaa tai sisältöä tästä palvelusta, et käytä palvelua kehittääksesi kilpailevaa tuotetta tai palvelua etkä kopioi mitään ominaisuuksia, toiminnallisuutta tai graafista ilmiasua palvelusta.

Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa Palvelua, Palvelun sisältöä, Palvelun saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa tuottamasi aineiston julkaiseminen, sekä muokata tuottamaasi aineistoa, erityisesti mikäli aineisto on lain tai hyvän tavan vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa käyttöoikeuttasi tai estää Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen, näiden Käyttöehtojen vastaisesti tai mikäli viranomainen sitä pyytää. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja nimenomaisesti sulkee pois takuun Palvelussa annettujen tietojen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset taikka viranomaisten määräykset tätä edellyttävät, tai keskeytykselle on muu perusteltu syy. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

Vastuunrajoitus

Käytät Palvelua omalla riskilläsi ja vastuullasi. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään sinulle aiheutuvista Palvelun tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, vaikka Palveluntarjoaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole sinun ja Toimeksiantajan välisen työnhakuprosessin osapuoli vaan ainoastaan tuottaa työhakua tukevia palveluja Toimeksiantajan lukuun tai välittää Palvelun kautta antamiasi ja tallentamiasi tietoja suostumuksesi mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa Toimeksiantajan toiminnasta ja päätöksistä miltään osin, mukaan lukien avoimena olevasta työpaikasta ja tehtävästä annetut tiedot, työnhakuprosessin eteneminen ja Toimeksiantajan sitä koskevat päätökset sekä mahdollista työsuhdetta tai muuta sopimussuhdetta sinun ja Toimeksiantajan välillä koskevat tarjoukset, vastaukset ja sopimukset.

Tietosuoja

Rekisteröityessäsi sekä Palvelua käyttäessäsi antamiasi henkilötietoja käsitellään Palveluntarjoajan toimesta henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Hyväksyt, että Toimeksiantajien edustajat ja neuvonantajat jotka käyttävät Palvelua voivat sijaita Euroopan yhteisön ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja voidaan siten Palvelun yhteydessä siirtää Euroopan yhteisön ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja käsitellä siellä.

Suostumuksesi tiettyjen henkilötietojen julkaisemiseen Palvelussa tai toisen palveluntarjoajan palvelun kautta sisältää suostumuksen henkilötietojen siirtoon suostumuksen tarkoittamin tavoin Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palveluntarjoaja voi käyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisia tietoja nimestäsi, arvostasi tai ammatistasi, iästäsi, sukupuolestasi ja äidinkielestäsi, yhden sinuun liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedon yhteydenottoa varten tiedottaakseen Palveluntarjoajan palveluista tai tuotteista sinulle. Sinulla on oikeus kieltää tietojen käyttö tähän tarkoitukseen.

Sopimuksen päättyminen

Voit irtisanoa Palvelun käyttöoikeuden ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun ja pyytämällä sen lakkauttamista ja hakemus- tai haastattelumateriaalisi poistamista. Palveluntarjoajalla on irtisanomisesta huolimatta oikeus ylläpitää sinun aktiivista käyttäjästatusta Palvelussa ja käsitellä aineistoasi ja henkilötietoja kaikkien niiden eri Toimeksiantajien hakuprosessien ajan joihin osallistut Palvelun kautta, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Palveluntarjoaja voi syytä ilmoittamatta lopettaa Palvelun ja/tai lakkauttaa käyttöoikeutesi ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta sinulle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Palvelun käyttöoikeus lakkaa 7 vuorokauden kuluttua päättymisilmoituksen lähettämispäivästä. Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi lakkauttaa käyttöoikeutesi välittömästi ilman ennakkoilmoitusta.

Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä oikeutesi käyttää lakkaa. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus tuhota kaikki sinua koskevat tiedot sekä tuottamasi ja Palveluun toimittamasi aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa sinulle kyseistä aineistoa.

Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla tästä sinulle. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Käyttöehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin. Sinun katsotaan hyväksyneen sopimukseen tehdyt muutokset, mikäli käytät Palvelua muutosilmoituksen jälkeen. Voit irtisanoa sopimuksen päättymään saatuasi muutoksista tiedon.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Sinulla ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Palveluntarjoaja jatkaa Palvelun toimittamista niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja Käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

×

Ota yhteyttä

Kiinnostaako videohaastattelu?

Laita viestiä niin myyntitiimimme ottaa sinuun yhteyttä.